Skip to main content

Charter

Zakládací listina

obecně prospěšné společnosti

Wontanara, o.p.s.

Táňa Bednářová, narozena: xxxxxxxx, bydliště xxxxxxxx, v postavení jediné zakladatelky obecně prospěšné společnosti (dále jen „zakladatelka“) přijímá tuto zakládací listinu obecně prospěšné společnosti (dále též jen "společnost")

Čl. I

Název a sídlo společnosti

1.      Název společnosti: Wontanara, o.p.s. (dále jen „společnost“)

2.      Sídlo společnosti: Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2

Čl. II

Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Čl. III

Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb

1.      Společnost bude poskytovat tyto obecně prospěšné služby:

-         příprava a realizace projektů rozvojové spolupráce v zahraničí (zejména v Guineji) i v ČR

-          výstavba, podpora a provoz mateřských, základních a středních škol

-          výstavba, zřizování a provoz nemocnic a zdravotních center

-          organizace projektu pomoci na dálku Adopce afrických dětí s poskytováním přístupu ke vzdělání a zdravotní péči dětem rozvojových zemí

-          organizace věcných sbírek a jejich zprostředkování potřebným v ČR i zahraničí

-          příprava a realizace programů globální rozvojové výchovy pro děti a mládež

-          osvětová, publikační a propagační činnost v oblasti rozvojové spolupráce a výchovy zaměřená zejména na zvyšování veřejného povědomí o situaci v rozvojových zemích - příčinách, důsledcích i možnostech řešení se speciální pozorností na dlouhodobou udržitelnost, celkový kontext a smysluplnost

-          organizace vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé

-          organizace přednášek, besed, seminářů, školení, kurzů, vzdělávacích výstav, konferencí, kulturních i sportovních programů v souvislosti se svým zaměřením (dobrovolnictví, zahraniční rozvojová spolupráce, globální rozvojová a multikulturní výchova) v ČR i zahraničí

-          zprostředkování dobrovolnických aktivit široké veřejnosti se zvláštním zaměřením na studenty středních a vysokých škol

-          zprostředkování humanitární pomoci v případech přírodních katastrof či konfliktů především v zemích, kde společnost realizuje dlouhodobé projekty zahraniční rozvojové spolupráce.

-          příprava a realizace programů prevence diskriminace, rasismu a xenofobie ve společnosti

-          příprava a realizace multikulturních programů zaměřených na podporu spolupráce různých kultur a šíření respektu k různorodosti

2.      O změně rozsahu a podmínek společností poskytovaných služeb je oprávněna rozhodnout správní rada po předchozím souhlasu zakladatelky.

Čl. IV

Podmínky poskytování obecně prospěšných služeb

1.      Výše uvedené obecně prospěšné služby společnosti jsou poskytovány v rámci jednotlivých projektů společnosti všem fyzickým a právnickým osobám v zahraničí i v tuzemsku.

2.      Další podmínky poskytování těchto služeb stanoví stanoví a vyhlašuje pro každý projekt správní rada a jsou uveřejňovány v sídle společnosti nebo prostřednictvím webových stránek společnosti.

3.      Podmínky poskytování jednotlivých služeb jsou vždy stanoveny tak, aby byly pro všechny zájemce stejné.

4.      Obecně prospěšné služby jsou zpravidla poskytovány zdarma, ale mohou být poskytovány i za úplatu. Cenu služeb v takovém případě společnost stanoví správní rada a uveřejní ji v sídle společnosti nebo prostřednictvím webových stránek společnosti. Cena služeb se stanoví zpravidla tak, aby po uhrazení nákladů spojených s poskytováním služby nebyl realizován zisk. Pokud zisk vznikne, použije jej společnost výhradně k poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla založena.

Čl. V

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

a.    ředitel

b.    správní rada

c.    dozorčí rada

Čl. VI

 Ředitel společnosti

1.      Ředitel je statutárním orgánem společnosti. Ředitel samostatně řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

2.      Ředitele společnosti jmenuje a odvolává správní rada. Podmínky výkonu této funkce, a to včetně odměňování ředitele, jsou stanoveny ve smlouvě ředitele, kterou s ním jménem společnosti uzavírá správní rada. Další právní úkony společnosti ve vztahu k řediteli vykonává správní rada.

3.      Ředitel nesmí být členem jiných orgánů společnosti, ale je oprávněn se účastnit s hlasem poradním jednání všech orgánů společnosti.

4.      První ředitel je ustanoven rozhodnutím o změně právní formy občanského sdružení podle zákona č.68/2013 Sb., další ředitele jmenuje a odvolává správní rada.

5.      Prvním ředitelem společnosti je:

paní Táňa Bednářová, bydliště:    xxxxxxxxxx, r.č.:    xxxxxxxxxx, narozena: xxxxxxxx

Čl. VII

Správní rada

1.      Správní rada je nejvyšším orgánem společnosti. Správní rada dohlíží na zachování účelu, k němuž byla společnost založena a dbá o řádné hospodaření s majetkem společnosti.

2.      Správní rada má nejméně 3 členy a v jejím čele stojí předseda. Funkční období člena správní rady je tříleté. Členem správní rady lze být opakovaně.

3.      Členy správní rady jmenuje a odvolává zakladatelka.

4.      Členství ve správní radě zaniká:

a)     písemnou rezignací adresovanou zakladatelce společnosti,
b)     úmrtím,
c)     odvoláním,
d)     uplynutím funkčního období.

Zakladatel odvolá člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve správní radě stanoveném zákonem nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon, zakládací listinu nebo statut společnosti.

5.      Správní rada volí z řad svých členů předsedu. Předseda  správní rady svolává a řídí zasedání správní rady, které se koná alespoň dvakrát ročně. 

6.      Prvními členy správní rady jsou:

a) paní Pavlína Fáberová, narozena: xxxxxxxxx, r.č.: xxxxxxxxx, bydliště: xxxxxxx

b) paní Monika Nová, narozena: xxxxxxxxx, r.č.: xxxxxxxxx, bydliště: xxxxxxx

c) paní Dagmar Bystřická,  narozena: xxxxxxxxx, r.č.: xxxxxxxxx, bydliště: xxxxxxx

7.      Při právních úkonech jménem společnosti, které činí správní rada, za správní radu jedná předseda správní rady a podepisuje se tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis.

8.      Do působnosti správní rady náleží zejména:

a) rozhodování o změně zakládací listiny

 

Správní rada může své pravomoci přenést na základě plné moci na ředitele společnosti s výjimkou těch, které zákon svěřuje výlučně správní radě.

 

9.      Správní rada rozhoduje o změně zakládací listiny, o zrušení společnosti a o společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek, všemi členy správní rady. V ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.

 

10.  Správní rada může rozhodnout i hlasováním „per rollam“. Rozhodování způsobem „per rollam“ je nepřípustné v případech, pokud má správní rada rozhodnout o změně statutu, o společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek nebo o zrušení společnosti

 

11.  Zakladatelka má právo zúčastnit se jednání správní rady s hlasem poradním.

 

12.  Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti podle § 13 odst. 1 písm. a-i) zákona č. 248/1995 Sb. a dále o:

-          vytvoření, změně a doplnění statutu společnosti,

-          změně rozsahu a podmínek služeb poskytovaných společností,

-          změně rozsahu a podmínek doplňkových činností společnosti,

-          ceníku služeb,

-          vytvoření, změně či zrušení fondů společnosti a o přijetí, změně či zrušení statutu těchto fondů

-           schvaluje řádnou a mimořádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti

13.  Správní rada může schválit organizační řád společnosti, jakožto případně i další interní dokumenty, které upravují vnitřní vztahy ve společnosti. Tyto dokumenty nesmějí být v rozporu se zákonem, statutem společnosti ani se zakládací listinou.

 

Čl. VIII

Dozorčí rada

1.      Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.

2.      Dozorčí rada má 3 členy. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté.
Členem dozorčí rady lze být opakovaně.

3.      Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává zakladatelka.

4.      Prvními členy dozorčí rady jsou:

jméno a příjmení: Kateřina Duchoňová – předsedkyně dozorčí rady

trvalý pobyt:         xxxxxxxxx

r.č.:                       xxxxxxxxx, narozena: xxxxxxxxx

jméno a příjmení: Vladimír Rychtařík – člen dozorčí rady

trvalý pobyt:         xxxxxxxxx

r.č.:                       xxxxxxxxx, narozen: xxxxxxxxx

jméno a příjmení: Jiří Jareš – člen dozorčí rady

trvalý pobyt:         xxxxxxxxx

r.č.:                       xxxxxxxxx, narozen: xxxxxxxxx

5.      Členství v dozorčí radě zaniká:

a)     písemnou rezignací adresovanou zakladatelům společnosti,
b)     úmrtím,
c)     odvoláním,
d)     uplynutím funkčního období.

6.      Dozorčí rada volí z řad svých členů předsedu. Předseda  dozorčí rady svolává a řídí zasedání dozorčí rady. První předseda dozorčí rady je jmenován zakladatelkou.

7.      Dozorčí rada:

-          kontroluje roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti,

-          alespoň jednou ročně předkládá správní radě zprávu o výsledcích své dozorčí činnosti,

-          dohlíží na dodržování zákonů, zakládací listiny a statutu při činnosti společnosti.

-          je oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat v nich obsažené údaje

-          je oprávněna svolávat mimořádná zasedání správní rady, pokud tak vyžadují zájmy společnosti.

8.      Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady, a pokud si přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoliv bodu, avšak nemají právo hlasovat.

9.      Dozorčí rada informuje správní radu o každém zjištěném porušení zákona nebo ustanovení této zakládací listiny nebo statutu společnosti, o jakýchkoli nehospodárných postupech a jiných nedostatcích v činnosti společnosti.

 

Čl.IX

Doplňková činnost

1.      Kromě obecně prospěšných služeb uvedených v čl. III může společnost vykonávat i doplňkovou činnost, o jejímž předmětu a rozsahu rozhoduje správní rada po předchozím souhlasu zakladatelky.

2.      Zisk získaný z doplňkových činností musí být využit na zkvalitnění nebo rozšíření obecně prospěšných služeb společnosti.

3.      Předmětem doplňkové činnosti společnosti může být:

-          tvorba a distribuce audiovizuálních pořadů

-          produkce kulturních akcí jako např. koncertů, festivalů, společenských večerů

 

Čl. X

 Zrušení společnosti

 

V případě zrušení společnosti rozhodnutím správní rady bude likvidační zůstatek společnosti převeden na jinou obecně prospěšnou společnost podle rozhodnutí správní rady po předchozím souhlasu zakladatelky.

Čl. XI
Výroční zpráva

1.      Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době stanovené správní radou, ale nejpozději šest měsíců od skončení sledovaného období, kterým je kalendářní rok.
 

2.      Výroční zprávy budou k dispozici veřejnosti v sídle společnosti v úředních hodinách společnosti i na webových stránkách společnosti.

Čl. XII
Závěrečná ustanovení

1.      Nestanoví-li tato zakládací listina jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.

2.      Tato listina je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží zakladatelka, dva budou přiloženy k žádosti o zápis společnosti do rejstříku obecně prospěšných společností a jeden bude založen v dokumentaci společnosti.

 

Podpis zakladatelky:

 V Praze dne …………………

Táňa Bednářová

Výpis z obchodního rejstříku najdete zde.