Skip to main content

Z historie organizace

Wontanara vzniklo jako občanské sdružení v roce 1999 z iniciativy členů mezinárodního Humanistického hnutí. Hlavním posláním byla podpora a šíření humanistických myšlenek, ochrana lidských práv a rozvoj občanské společnosti různými formami kulturně společenské činnosti. Původní název sdružení byl Vysokoškolští humanisté, pod kterým po 4 roky vycházely vysokoškolské humanistické noviny Zejména.

Od roku 1999 se sdružení připojilo k mezinárodnímu projektu Humanistického hnutí Kampaň lidské podpory, v rámci které se lidé z Evropy a Afriky snaží vytvořit řetěz vzájemné pomoci, aby vyřešili problém základních lidských potřeb. Projekty jsou založené na principu solidarity, reciprocity a autoorganizace lidí v prostředí, ve kterém žijí, to znamená, že učí lidi přistupovat k řešení problémů aktivně a odnaučuje pouhé pasivní čekání na pomoc. Tím dává tento projekt mnohem větší naději do budoucnosti a probouzí lidskou důstojnost a důvěru ve vlastní schopnosti. Ten, kdo začne aktivně organizovat některý z projektů, dostává podporu a pomoc a na oplátku pomáhá dalším nastartovat podobné projekty i jinde.

wontanara

Táňa Bednářová a hlavní koordinátor Oury Salim


Naše činnost v ČR navázala na pozitivní zkušenosti francouzských, belgických a italských humanistů, kteří podobné aktivity úspěšně realizovali v mnoha afrických zemích již od roku 1995.  Po deset let naší účasti v Kampani lidské podpory byly všechny projekty organizovány síti dobrovolníků jak v Evropě tak i v Africe.


V rámci kampaně jsme se mimo jiné po 13 let podíleli na organizaci Plesu Afrika v pražské Lucerně.

Po 11 letech vývoje naší činnosti, v návaznosti na výrazné změny v Humanistickém hnutí, které proběhly ke konci roku 2009 a v průběhu roku 2010,  jsme se rozhodli zcela oddělit činnost našeho sdružení od mnohem širších cílů Humanistického hnutí, které si klade mimo jiné za cíl hlubokou osobní a společenskou změnu směřující k duchovnímu rozvoji člověka a nenásilné kultuře. Aktivity humanistů byly přeorganizovány do několika samostatných mezinárodních organizací dle oblasti působení, které jsou na celém světě založeny výhradně na dobrovolnické činnosti www.humanistickehnuti.cz. Oblast humanitární pomoci a rozvojové spolupráce (kam patří i adopce) v podobě práce nevládních organizací bohužel neřeší příčiny problémů, kterým se věnují a proto k naplnění těchto širších ideálů nesměřují. Z tohoto důvodu se nebude tato oblast aktivit nadále rozvíjet v rámci působení Humanistického hnutí. Činnost o.s. Wontanara jsme se proto rozhodli omezit na rozvojovou spolupráci a výchovu a zcela tyto aktivity od Humanistického hnutí oddělit.

2014 / vzhledem ke změnám v občanském zákoníku se občanské sdružení Wontanara transformovalo na obecně prospěšnou společnost Wontanara.

wontanara

Aktivity

Věříme, že když jsou rozvojové projekty vedeny s velkým důrazem na dlouhodobou udržitelnost, podporu soběstačnosti, přechod od pasivního přístupu k aktivnímu převzetí zodpovědnosti a využívání vlastních možností, mohou velice pomáhat skutečně potřebným komunitám v Africe i posunovat vnímání světa. Proto jsme se rozhodli, že se Wontanara bude věnovat následujícím projektům, které vnímáme jako velice přínosné a smysluplné a budeme je i nadále v tomto smyslu zajišťovat ve spolupráci s partnerskou organizací v Guineji (AGUIPAH):

 1. Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku pro Guineu
 2. Fond zdravotního pojištění pro těžce nemocné děti - VS: 20022
 3. Zřizování škol a vzdělávacích zařízení
 4. Dlouhodobá spolupráce se školami v Guineji - program partnerství škol z ČR a Guiney
 5. Zřizování a podpora zdravotních středisek
 6. Semináře rozvojové spolupráce pro dobrovolníky
 7. Organizování benefičních výstav, koncertů, večerů apod. v ČR
 8. Globální rozvojová výchova

wontanara

Za účelem naplňování výše zmíněných cílů a projektů budeme vykonávat zejména následující činnosti:

 • Organizovat setkání, konference, semináře, schůzky, kurzy, školení, slavnosti, festivaly, výstavy a jiné kulturně společenské aktivity s cílem rozšiřovat kulturu nenásilí a podpořit spolupráci různých kultur a šíření respektu různorodosti.
 • Realizovat projekty založené na spolupráci mezi různými kulturami, směřující k pomoci komunitám a národům, které se nacházejí ve vážných obtížích.
 • Organizovat programy rozvojové, multikulturní, globální výchovy pro žáky a studenty s cílem vytvářet povědomí světa jako “globální vesnice” a rozvíjet citlivost ke kultuře nenásilí a vzájemnosti.
 • Podporovat rozvoj dobrovolnictví formou pořádání kurzů a seminářů pro dobrovolníky
 • Koordinovat zapojení dobrovolníků v konkrétních projektech rozvojové spolupráce, výchovy a osvěty
 • Odsuzovat veškeré projevy násilí, diskriminace a netolerance.
 • Rozšiřovat humanistické myšlenky a zvyšovat informovanost o situaci rozvojových zemí prostřednictvím tisku, rádia, televize, webových stránek, internetu, multimediálních prezentací a všech dalších vhodných prostředků.
 • Organizovat sbírky a přijímat dary od jednotlivců, veřejných i soukromých organizací za účelem realizace vlastní činnosti a cílů.
 • Spolupracovat s dalšími organizacemi a veřejnými institucemi.
 • Organizovat veškeré další aktivity směřující k realizaci vlastních cílů a v souladu s neziskovou povahou sdružení.