Skip to main content

Odstranění chudoby lze dosáhnout pouze tím, že se postavíme nerovnostem

28.10.2017

17. října jsme si po celém světě připomněli Mezinárodní den za odstranění chudoby, který byl vyhlášen Valným shromážděním OSN již v roce 1992. Jeho smyslem je celosvětově šířit povědomí o problému chudoby a upozornit na těžkosti, se kterými se potýkají chudí lidé po celém světě. Koalice Global Call to Action against Poverty (GCAP), jejíž součástí je i kampaň Česko proti chudobě, při této příležitosti vyzvala k přijetí opatření pro odstranění nerovností tak, abychom dokázali vymýtit chudobu do roku 2030.

Světové společenství se shodlo na strategickém cíli odstranit chudobu do roku 2030. Tento cíl je skutečně realizovatelný, nicméně je zapotřebí vytvořit systém rovnější distribuce bohatství. Toho je na světě dostatek, problém ale tkví v tom, že si malá skupina nejbohatších – přesněji nejbohatší 1 %, v řadě zemí jen několik málo lidí – kumuluje zdroje jen pro sebe. Na celosvětové úrovni je to zvláště markantní: jen pár desítek lidí si prostřednictvím nadnárodních korporací přivlastňuje bohatství, které patří všem lidem.

Jako nástroj jim slouží neoliberální politika, která se zavádí v mnoha státech již od sedmdesátých let a v posledních letech nejrůznějšími způsoby stále častěji ovlivňuje vlády i média. Velcí a vlivní vlastníci mnohdy sponzorují populistická hnutí, která svalují vinu na různé obětní beránky a prosazují krajně pravicové ideje a politiky. V řadě zemí dnes navíc výrazně ubývá prostoru pro působení občanské společnosti.

Prohlubuje se tak sociální nespravedlnost a mnohé opět začíná sužovat hlad. Letos v září ohlásila Organizace pro výživu a zemědělství při OSN (FAO) alarmující zprávu, že po období, kdy počty hladovějících stabilně klesaly, začínají opět narůstat: v roce 2016 hladovělo 815 milionů lidí, což je o 38 milionů víc než v roce 2015!

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs), které sestavilo OSN, si kladou za cíl znovu dosáhnout klesající tendenci a přinést zásadní, radikální změny lidem na této planetě. 25. září 2017 se při příležitosti druhého výročí Cílů udržitelného rozvoje konal Světový den protestů, při kterém se odehrálo více než 1000 akcí ve 116 zemích, na nichž účastníci požadovali naplňování Cílů vytyčených OSN.

V tento den byl slyšet hlas marginalizovaných, kteří stále častěji bojují za vyřešení svých místních nebo národních problémů. Aby se slogany jako „Nikdo nezůstane opomenut“ proměnily v realitu, pokračuje GCAP v kampani zdola namířené proti nerovnostem.  

Základem kampaně jsou “Tváře nerovnosti”, kdy lidé mluví sami za sebe – například ženy znevýhodněné hned na několika úrovních. Jedná se o ženy se zdravotním znevýhodněním (přes 600 milionů), etnické menšiny nebo Nedotknutelné (340 milionů); tyto ženy se dokážou stále lépe organizovat a prosazovat své zájmy. Potřebují ale politický prostor – mimo jiné v občanské společnosti.

Na základě práce nejrůznějších koalic při GCAP na lokální i mezinárodní úrovni požadujeme následující kroky ve prospěch odstranění chudoby a oslabování nerovností:

  1. Sociální zabezpečení pro všechny: Více než 70 % lidí na světě nemá žádné sociální zabezpečení. Abychom dosáhli SDGs, potřebujeme stoprocentní pokrytí do roku 2030. 
  2. Daňová spravedlnost: Potřebujeme progresivní zdanění nadnárodních firem, musíme zmenšovat propast mezi bohatými a chudými a dávat více peněz do systémů sociálního zabezpečení. 
  3. Práva žen a dívek: 70 % chudých na světě tvoří ženy a dívky a 35 % žen bylo obětí sexuálního násilí. Všechny by měly mít rovný přístup k základním zdrojům a službám jako je zdravotní péče a vzdělání. Současně je třeba odstranit všechny podoby diskriminace a násilí na ženách a dívkách.
  4. Politická participace a nezávislost občanské společnosti: Lidé žijící v chudobě patří obvykle k vyloučeným skupinám; je potřeba, aby se naopak stávali součástí rozhodovacích procesů. Občanská společnost by měla vytvářet vazby mezi státem a občany. Pro odstranění chudoby je nezbytná svoboda projevu a svoboda veřejně jednat – proto nutně musíme zvrátit současný trend omezování občanské společnosti.


Z těchto důvodů si opět bereme slovo a hlasitě opakujeme, že jsme odhodlaní bojovat za svět, v němž panuje méně nerovností a že jsme v souladu s Cíli udržitelného rozvoje odhodlaní odstranit chudobu do roku 2030.

Fotogalerie
Nejnovější články
Všechny zprávy ->